Fiat126.hu - 2024. Június 13. Csütörtök, Antal, Anett napja van.
 

Cikkek - Gépjármû vásárlása - Jó ha tudod Az okmányirodák 2010. július elsejét követõen nem írják át azokat a jármûveket, amelyek adás-vételét nem a megfelelõ tartalmú, teljes bizonyítóerejû magánokirattal igazolja az új tulajdonos - hívja fel az érintettek figyelmét a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH). A teljes bizonyító erejû magánokirat többféle lehet. Az elsõ az, ha az iratot a magánszemély maga írta - kézzel, és nem géppel - majd aláírta. Miután az adásvételi szerzõdés kétoldalú jogügylet, így azt elég gépelni, majd a feleknek aláírniuk, de az aláírás tényét - hogy nem más írta alá azt - két tanúnak kell igazolnia az okiraton. Emellett közjegyzõ hitelesítheti, ügyvéd ellenjegyezheti az okiratokat, ilyenkor nincs szükség tanúra.

 A jármû adásvételi szerzõdések eddig is többnyire két tanúval készültek, de nem volt olyan kötött tartalmuk, mint ez év elejétõl. A közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló törvény viszont elõírja 2010. január 1.-tõl - a kötelezõ tartalmat, a végrehajtásáról szóló kormányrendelet viszont engedi, hogy 2010. július 1-ig elnézõ legyen az okmányiroda. Azt követõen sem új forgalmit, sem pedig törzskönyvet nem lehet kiadni, ha nem megfelelõ tartalmú a szerzõdés.

 A törvény a szerzõdés tartalmát úgy határozza meg, hogy tartalmaznia kell az eladó és a vevõ személyi adatait, ide értve a lakcímet is, valamint a mûszaki adatokat. A végrehajtási rendelet ettõl jóval hosszabb (alább olvasható), szerepel benne az elõbbieken túl a vételár, a forgalmi engedély és a törzskönyv száma, a vevõ birtokba kerülésének - a jármû átadásának - idõpontja, a szerzõdés hatálybalépésének napja, továbbá a felek nyilatkozata, amely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követõ, jogszabályban meghatározott határidõn - 15 napon - belül.

 A szerzõdésben szerepelnie kell a felek nyilatkozatának arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez fûzõdõ joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

 A közlemény kiemeli, hogy a kötelezõ tartalmi elemek hiányában nem kerülhet sor az új törzskönyv, illetve az új forgalmi engedély kiadására.

 
A gépjármû tulajdonjogában bekövetkezett változás eladó általi bejelentésének szabályai:

 A gépjármû tulajdonjogában bekövetkezett változás eladó általi bejelentésének szabályait a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármû tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejû magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történõ felhasználhatóságához szükséges kötelezõ tartalmi elemeirõl szóló 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza. A Korm. rendelet hatályba lépésének idõpontja 2010. január 1.

A Korm. rendelet alapján a jármû tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 5 munkanapon belül  az eladó tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült, alábbiakban meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejû magánokirat benyújtásával vagy megküldésével teljesíti. Az eladó a bejelentési kötelezettségét bármely okmányirodában teljesítheti, a közlekedési igazgatási hatóság a Korm. rendelet szerinti adattartalmú teljes bizonyító erejû magánokirat alapján a bejelentés tényét és idõpontját a nyilvántartásba bejegyzi.

 Az eladás bejelentés tényének jármûnyilvántartásba történõ bejegyzéséhez az alábbi tartalmi elemekkel rendelkezõ teljes bizonyító erejû magánokirat szükséges:
 a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
 a jogügylet tárgyát képezõ jármû azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
 a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezése, képviselõjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási száma;
 a jármûhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, idõpontja;
 a jármûnek a vevõ birtokába kerülési idõpontja;
 a jogügylet hatályba lépésének napja;
 a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követõ, jogszabályban meghatározott határidõn belül;
 a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez fûzõdõ joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

 A teljes bizonyító erejû magánokirat jogszabályban meghatározott feltételei
A Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában foglalt rendelkezés alapján teljes bizonyító erejû magánokirat a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelõen kiállított okirat.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény a teljes bizonyító erejû magánokirat feltételeirõl az alábbiak szerint rendelkezik:

...196. § (1) A magánokirat az ellenkezõ bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetõleg elfogadta, vagy magára kötelezõnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
a) a kiállító az okiratot saját kezûleg írta és aláírta;
b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot elõttük írta alá, vagy aláírását elõttük saját kezû aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;
c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzõileg hitelesítve van;
d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerûen aláírták;
e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerû ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot elõtte írta alá, vagy aláírását elõtte saját kezû aláírásának ismerte el, illetõleg a kiállító minõsített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;
f) az elektronikus okiraton kiállítója minõsített elektronikus aláírást helyezett el.
(2) Gazdálkodó szervezet által kiállított vagy õrzött okiratról készült felvétel [195. § (2) bek.], továbbá bármilyen adathordozó útján készített okirat - értve ezalatt az elektronikus okiratról készített papír alapú okiratot is - teljes bizonyító erõvel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet, amely a felvételt készítette vagy az okiratot kiállította, illetve õrzi, a felvétel vagy az okirat azonosságát szabályszerûen igazolta. Gazdálkodó szervezet által kiállított vagy õrzött okiratról készült elektronikus okirat akkor bizonyítja teljes bizonyító erõvel azt, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, ha az okiratról elektronikus okiratot készítõ azt minõsített elektronikus aláírással és - ha jogszabály így rendelkezik - idõbélyegzõvel látta el, illetve külön jogszabály által meghatározott eljárás szerint készítette el. Gazdálkodó szervezet által kiállított vagy õrzött okiratról készült okirat bizonyító ereje - az okirat tartalmát illetõen - az eredeti okiratéval, közokiratról készült okirat esetében pedig a teljes bizonyító erejû magánokiratéval azonos.
(3) Ha az okirat kiállítója olvasni nem tud, vagy nem érti azt a nyelvet, amelyen az okirat készült, az (1) bekezdés rendelkezése alá esõ okiratnak csak akkor van teljes bizonyító ereje, ha magából az okiratból kitûnik, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítõ személy a kiállítónak megmagyarázta.
(4) A jelen § rendelkezései nem érintik azokat a jogszabályokat, amelyek egyes magánokiratok bizonyító erejét másként szabályozzák, vagy amelyek egyes esetekben az okirati bizonyításhoz valamely meghatározott alakban kiállított okiratot kívánnak meg....

Az eladás bejelentés ténye a Korm. rendeletben meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejû magánokirat benyújtása vagy megküldése esetén sem jegyezhetõ be, ha a bejelentés tárgyátképezõ jármûvön érvényes forgalmazási korlátozás szerepel a nyilvántartásban. Ez esetben a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés tényének bejegyzését elutasítja.

A gépjármû tulajdonjogában bekövetkezett változás új tulajdonosra vonatkozó bejelentésének szabályai
________________________________________________________________________________________________________________________
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.évi LXXXIV. törvény 33. §-ában foglaltak szerint a jármû új tulajdonosa a jármû tulajdonjogának a változását, a módosítására okot adó körülmény bekövetkeztétõl számított 15 napon belül köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult közlekedési igazgatási hatóságnál.

Ha a jármû új tulajdonosa bejelentési kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, a jármûvet a közlekedési igazgatási hatóság a külön jogszabályban meghatározott idõtartamra kivonja a forgalomból.

2010. január 1-jétõl a 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg aközúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármû tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejû magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történõ felhasználhatóságához szükséges kötelezõ tartalmi elemeit.

A közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilvántartásba bejegyzett jármû tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejû magánokirat kötelezõ tartalmi elemei a következõk:
 a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
 a jogügylet tárgyát képezõ jármû azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
 a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezése, képviselõjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási száma;
 a jármûhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, idõpontja;
 a jármûnek a vevõ birtokába kerülési idõpontja;
 a jogügylet hatályba lépésének napja;
 a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követõ, jogszabályban meghatározott határidõn belül;
 a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez fûzõdõ joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

Egyébként itt az oldalon megtalálható az Egyebek - Letöltések-ben az elfogadott adás-vételi ...

Fórum

Partnereink 

Közelgõ találkozók

Képek


 • Gráf Márton
 • 2022
  andrasme

 • Papp Zoli
 • Bodza
  Kis Dóra
 • Giallo Ginestra 258
  uz011